NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY 

RUDÁ VĚŽ SMRTI

Národní kulturní památka Rudá věž smrti s oploceným areálem (dále jen „Věž smrti“) je ve vlastnictví a správě Konfederace politických vězňů ČR, z. s. (dále jen KPV).

Za účelem ochrany zdraví návštěvníků a majetku KPV je vydáván tento návštěvní řád.

  1. Věž smrti je veřejnosti přístupná ve stanovené dny a hodiny uvedené u vstupu do areálu. Mimo tyto dny je Věž smrti nepřístupná a do areálu je vstup zakázán.

  2. Všichni zájemci o návštěvu Věže smrti musí uhradit v návštěvnickém centru vstupné (kromě členů a členek KPV). Vstup na prohlídku je možný jen v doprovodu průvodce.

  3. Bez zaplaceného vstupného je umožněn pohyb návštěvníkům jen v prostoru parkoviště, návštěvnického centra a občerstvení.

  4. Pohyb po areálu je možný po skončení prohlídky až do uzavření Věže smrti v daný návštěvní den. Návštěvník je povinen mít na sobě viditelně umístěnou vstupenku. Neoznačený návštěvník bude pořadatelskou službou z areálu vykázán.

  5. Viditelně umístěnou propustku musí mít i ten návštěvník, který využije jen možnost návštěvy WC za poplatek 50,- Kč / tento návštěvník je povinen opustit areál neprodleně po využití této služby.

  6. Návštěvníci se pohybují po vyznačených komunikacích. Není povoleno vstupovat do jiných objektů, než je Věž smrti a návštěvnické centrum.  V případě porušení těchto podmínek budou návštěvníci vykázáni z areálu.

  7.  Jakýkoliv úraz musí být ihned nahlášen průvodci nebo v návštěvnickém centru a sepsán o něm krátký záznam.

  8. Je přísně zakázáno pohybovat se v oblasti areálu vyznačeném červenou výstražnou páskou „VSTUP ZAKÁZÁN“, jedná se o ochranné pásmo věznice Ostrov nebo část areálu, kde návštěvníkům hrozí zvýšené riziko úrazu.

  9. Po celé délce prohlídkové trasy, tedy v exteriéru i interiéru Věže smrti a okolí je přísně zakázáno kouřit, rozdělávat oheň, odhazovat odpadky, užívat omamné a návykové látky, poškozovat vybavení, expozici, zázemí průvodců, pouštět hlasitou hudební produkci a porušovat pietní charakter prostředí celé památky.

  10. V celém areálu Věže smrti je zakázáno létat a pořizovat záznam dronem či jiným podobným zařízením.